Košík:
menu
Prejsť na obsah
Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov
predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu rici.sk
Branislav Čierny firma RIČI
Priekopská 3697/88
Martin 8, 036 08

Zapísaná v Živnostenskom reg. Martin č. : 1070/97 sp. čislo živnostenského oprávnenia: 97/07346/000
Okresný úrad Martin

Reg.čislo: 1070 / 97 zo dňa 01.07.1997
IČO: 34 703 721
Nie sme platci DPH

  • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.rici.sk
  • objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
  • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
  • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
  • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 21 pracovných dní od jej potvrdenia a uhradenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad -faktúru (doklad o kúpe tovaru) prípadne dodací list k objednávke.

6. Poplatky za prepravu
a) Spôsob platby pri objednávke je vždy vopred na účet predávajúceho. Až po uhradení sa výroba objednaného výrobku zadá do výroby na zhotovenie.
b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Osobné prevzatie tovaru
Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu www.rici.sk, prípadne
v mestách Žilina a Banská Bystrica v termíne, aký si určí predávajúci.
Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácie a servis
a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane kópie faktúry, alebo dodacieho listu.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržania symbolov na etiketách výrobku, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.
d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

9. Záverečné ustanovenia
Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


Alternatívne riešenie sporov:

Orgán dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha :
Okresný úrad Martin
Živnostenské podnikanie
Námestie S.H.Vajanského 1,, 036 58 Martin

Orgán dozoru :
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru:
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
O firme
Ako pracujeme
Naše výrobky
Referencie
Certifikáty
Otázky
E-shop
Paplóny klasik
Paplóny so striebrom
Periny klasik
Periny so striebrom
Vankúše klasik
Vankúše so striebrom
Kontakt: Riči
Priekopská 88
Martin - Priekopa, 036 08
Tel.: 043/4283 660,
E-mail: rici@rici.sk
 Kontakt: Riči, Žilina |  Tel.: 041/564 34 95 |  0908 838 838 |
E-mail: rici@rici.sk
 Kontakt: Riči | Banská Bystrica | Tel.: 048/415 16 59 | 0908 838 838 | E-mail: rici@rici.sk
Návrat na obsah